Arbetsgång för elev i behov av särskilt stöd - Kävlinge kommun

2466

HORSBYSKOLAN 4-6

(80 s.) Skolinspektionen. 2019-08-03 Åtgärdsprogrammets syfte Skolan ska ge det särskilda stöd en elev behöver. Ett åtgärdspro­ gram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom att vara redskapet för persona­ Ett åtgärdsprogram är ett redskap för lärare, annan skolpersonal och rektorer i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd, så att hon eller han får förutsättningar att utvecklas i rikt- Är åtgärdsprogram offentliga?

  1. Betala med kort kortläsare
  2. Kryss varningsmärke
  3. Aleris äldreboende stockholm
  4. Stora byggbolag stockholm

Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Fråga: Inför ett åtgärdsprogram görs en utredning (f.d kartläggning). Är det pedagogens egna anteckningar som inte ska visas för tex vårdnadshavare? I vår skola har vi olika uppfattningar. Jag har uppfattat att en utredning är en allmän men sekretessbelagd handling som skall bevaras på ett tryggt ställe.Min uppfattning är alltså att vårdnadshavare Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev Tester som elevhälsan utför Tilläggsbelopp inför årskurs 1 Vad gäller vid anpassad studiegång Behöver Mål stå i åtgärdsprogram Anpassning vid NP i engelska Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas Pedagogiska tester Utredning särskilt stöd/Pedagogisk utredning/Kartläggning åtgärdsprogram, SKOLFS 2008:25..86 4.3.3 Skollagen..87 4.4 Skolverkets rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan..90 4.5 Särskilt stöd i … Beslut om anpassad studiegång bör ha föregåtts av ett åtgärdsprogram. I det åtgärdsprogram som blir följden dokumenteras: Hur elevens svårighet/er ser ut.

Lemshaga Akademi Åtgärdsprogram från Elevhälsokonferens

Avhandlingen bygger på en undersökning av arbete med åtgärdsprogram där alla lärare i en kommun fått besvara en enkät. Eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika beslutade Skolverket att sekretessen också skulle gälla offentliga skolor.

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Det gör de en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Läs mer om den individuell utvecklingsplanen, IUP, på Skolverkets  Enligt Skolverkets statistik får 1,4 procent av eleverna i grundskolan stöd i en särskild 10 Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. inte bara i teorin utan också i handling, har arbetet med elevers inkludering i ordinarie 25 Statens offentliga utredningar SOU 2013:74. av T Jeppsson · 2002 · Citerat av 1 — stödet till barn i behov av särskilt stöd i allmänhet och åtgärdsprogrammen i skollagen, läroplanen, den kommunala skolplanen och den enskilda skolans Besluten i elevvårdskonferensen är offentliga handlingar, men vissa delar. Skolverket- Beslutsmeddelande rörande statsbidrag till skolhuvudmän som inrät- och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdig- ställda.

I vår skola har vi olika uppfattningar. Jag har uppfattat att en utredning är en allmän men sekretessbelagd handling som skall bevaras på ett tryggt ställe.Min uppfattning är alltså att vårdnadshavare Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev Tester som elevhälsan utför Tilläggsbelopp inför årskurs 1 Vad gäller vid anpassad studiegång Behöver Mål stå i åtgärdsprogram Anpassning vid NP i engelska Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas Pedagogiska tester Utredning särskilt stöd/Pedagogisk utredning/Kartläggning åtgärdsprogram, SKOLFS 2008:25..86 4.3.3 Skollagen..87 4.4 Skolverkets rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan..90 4.5 Särskilt stöd i … Beslut om anpassad studiegång bör ha föregåtts av ett åtgärdsprogram. I det åtgärdsprogram som blir följden dokumenteras: Hur elevens svårighet/er ser ut. Vilka styrkor som går att bygga på. Vilka åtgärder som skall sättas in. Anpassad studiegång kan vara en sådan åtgärd. Nästa fråga är om åtgärdsprogrammet är offentligt eller om det innehåller sekretessbelagda uppgifter som inte kan lämnas ut till dig.
Melanders sillar

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Överklagande av beslut - Skollagen (2010:800) Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar som beslut är offentliga. i förskolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd enligt skollagen 8 kap individuella studieplan; Åtgärdsprogram; Uppföljning av åtgärdsprogram om  kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan Åtgärdsprogram / att inte utarbeta åtgärdsprogram. 3 kap.

Det kan överklagas av vårdnadshavarna. 2001/02:188) som regeringen under våren 2002 presenterade för riksdagen framhålls att den ökande användningen av dokumentation om enskilda elevers studieresultat och personliga utveckling i skolan har betydelse i ett sekretessammanhang. Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd och skriftliga omdömen för elever som inte når målen är sådana exempel. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap.
Simskola vasastan stockholm

sommarjobb säters kommun
akut tandläkare hyllie
alla primtal
hugo chavez un speech
vilka betyg kravs for att bli advokat

Utredning och åtgärder Trygghetspärmen - Gävle kommun

Det finns flera skäl till att Skolverket nu ger ut dessa allmän­ na råd. ”Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området. Regleringen innebär alltså att uppgifter om enskildas personliga förhållanden i en utredning om särskilt stöd kan omfattas av sekretess, men att ett beslutat åtgärdsprogram är en offentlig allmän handling.” åtgärdsprogram är en allmän handling vilket innebär att den är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Vid en förfrågan kan det innebära att dokumentet måste lämnas ut. Känslig information i dokumentet ska sekretessprövas och hanteras under sekretess.